FAQ

Een aantal vaak gestelde vragen wordt hieronder beantwoord.
Heeft u een andere vraag? Mail dan het bestuur en we doen ons best om u een goed antwoord te geven. 

Vaak hoor je zeggen “Ben je eenmaal in Nepal geweest, dan laat dit land je niet meer los”. De schitterende natuur, de innemende Nepali en hun enthousiasme om verbeteringen te realiseren, de fascinerende cultuur, dit land steelt je hart en maakt dat je iets wilt terugdoen. Dat geldt voor de oprichters, die als reisbegeleiders voor een trekkingsorganisatie in Nepal actief waren. En dat geldt voor de huidige bestuursleden, die allen meermaals Nepal bezocht hebben.

De Statistic Times rapporteert in 2022 dat Nepal op plaats 40 van de armste landen op de wereld staat met een gemiddeld inkomen van 1340 US$ per jaar. In koopkracht staat Nepal op plaats 30 met 3318 US$. In Azië zijn alleen Afghanistan en Jemen armer. In 2020 leefde 25% van de ruim 30 miljoen inwoners onder de armoedegrens*. Circa 10 miljoen inwoners wonen in Kathmandu en de andere grote steden. Resteert 20 miljoen, deze inwoners wonen in het laagland en in de bergen, waar de armoede het groots is.
* Onder armoedegrens wordt verstaan het inkomen dat iemand nodig heeft om te voorzien in de basis levensbehoeften.

Sathiko Sath is ervan overtuigd dat onderwijs het meest krachtige ‘wapen’ is om tot structurele verbetering te komen. Daarom richten wij ons op kinderen.Nepal kent een zeer ongelijke verdeling van de welvaart tussen de berggebieden en de stedelijke gebieden. Uitgedrukt in geld is de welvaart in de stedelijke gebieden gemiddeld 5 keer zo hoog als in de bergen. Daarnaast is er ook een gigantische kloof tussen rijk (wonend in en rond de stad) en arm. De arme bergbewoners zijn bijna volledig werkzaam in de agrarische sector. Het boerenbestaan is hard en uitzichtloos. Men is nauwelijks bekend met nieuwe landbouwmethoden, de kwaliteit van het onderwijs in de bergen is laag en het percentage analfabetisme onder de boeren is hoog. Door onze bergwandelachtergrond zijn we juist met hen geconfronteerd.

Sinds een jaar of vijf worden de nieuwe kandidaat kinderen voorgesteld door leden van onze Parents’ Committee (soort ouderraad), waarbij een belangrijk criterium is dat het betreffende kind daadwerkelijk uit een arm gezin komt. Voordat ze definitief worden toegelaten gaan 1 of 2 leden van onze SSN Executive Committee ter plekke kijken of de gezinssituatie overeenstemt met de gepresenteerde situatie.

De kwaliteit van het openbaar onderwijs in de bergdorpen is over het algemeen ver onder de maat en vaak slechts beperkt tot het basisonderwijs. De huidige realiteit in Nepal is nog steeds dat goed onderwijs alleen beschikbaar is in de grotere steden, en dan nog voornamelijk op ‘private schools’. 
Sathiko Sath wil de armoedespiraal doorbreken door de kinderen goed/uitstekend onderwijs te bieden en daardoor zijn we aangewezen op die grote steden, waarbij Kathmandu het beste aanbod heeft. Een ander voordeel van Kathmandu is ook dat veel van onze ouders daar regelmatig zijn of zelfs een kamer hebben, met name als ze werken in de bergsport en toerisme sector.
Een bijkomend punt is dat er voor de ouders vele redenen zijn om hun in de bergen thuiswonende kinderen niet of slechts af en toe naar school te laten gaan; bijvoorbeeld vanwege de kou in de winter, om te werken op het land, te helpen in de huishouding of te zorgen voor kleinere broertjes en zusjes.

Het Sathiko Sath bestuur bekijkt elk najaar de financiële situatie van de stichting. Dan wordt besloten hoeveel kinderen het Nepalees bestuur mag werven. De belangrijkste selectiecriteria zijn: het kind moet afkomstig zijn uit een kansarm gezin uit een bergdorp én er mag niet meer dan één kind per gezin aan het Sathiko Sath programma deelnemen. Tevens streven wij naar een gelijk aantal meisjes en jongens en een globaal gelijk aantal kinderen per etnische groep die in het hostel wonen.
Met deze opdracht gaan leden van onze Parents Advisory Board (de ouderraad) op zoek naar kandidaten. Voordat ze definitief worden toegelaten gaan 1 of 2 leden van onze SSN Executive Committee ter plekke kijken of de gezinssituatie overeenstemt met de gepresenteerde situatie. Als er teveel geschikte kandidaten zijn, wordt er geloot.

Door dit criterium bereiken we meer gezinnen die daardoor een kans krijgen dat een van hun kinderen een goede opleiding krijgt. 
Uit onderzoek is bekend dat ook wanneer slechts één kind van een gezin ondersteund wordt, het hele gezin daarvan profiteert. Dit komt onder meer door de nieuwverworven kennis ingebracht door het kind, de betrokkenheid bij de het hostel en de opvoedkundige principes aldaar en de ruimere blik op de wereld door jaarlijkse bijeenkomsten in Kathmandu. Daarnaast kan een betere situatie voor een gezin ook een positief effect hebben op de gemeenschap waartoe het gezin behoort.

In het laatste schooljaar – van mei 2022 tot mei 2023 – bedroeg het schoolgeld (inclusief boeken e.d.) per kind ca. € 650,- en het onderdak en begeleiding ca. € 1.100,-.

Huisvader Ratna heeft enkele keren per jaar contact met de ouders o.a. over de vorderingen van hun kind, en vaker als de situatie van het kind daartoe aanleiding geeft (bijv. ziekte, heimwee, slechte resultaten, misdragingen). Ook dragen zij hun jaarlijkse lidmaatschapskosten voor Sathiko Sath aan hem af, evenals de bijdragen voor het onderwijs t/m klas 10. Dit zijn symbolische bedragen afgemeten naar de draagkracht van de ouders, waarmee we willen bereiken dat de ouders verantwoordelijkheid dragen voor de opleiding van hun kinderen. De ouders blijken zeer betrokken bij de opleiding van hun kinderen na het behalen van het SEE-diploma na klas 10. Zij betalen de helft van of de gehele kosten van de vervolgopleiding t/m klas 12 of een beroepsopleiding.

Alle ouders zijn verplicht lid van Sathiko Sath Nepal en betalen een jaarlijkse contributie aan de stichting. Dit zijn symbolische bedragen afgemeten naar de draagkracht van de ouders, waarmee we willen bereiken dat de ouders ook betrokkenheid voelen bij Sathiko Sath en verantwoordelijkheid dragen voor de opleiding van hun kinderen. 
Elk jaar wordt een Annual General Meeting (AGM) georganiseerd in de omgeving van Kathmandu voor alle ouders. Dit is een feestelijke bijeenkomst met diverse speeches door betrokkenen en zang en dans door de kinderen, plus een gratis maaltijd. De Parents’ Committee organiseert dit feest. Hierdoor komen de ouders elkaar tegen en leren ze de bestuurders kennen. 
Periodiek houdt ‘Uncle’ Ratna de ouders op de hoogte van de vorderingen van hun kind en eventuele bijzonderheden.

Om tot een goede schoolkeuze te komen, werd in 2009 een aantal privéscholen in Kathmandu bezocht en getoetst aan een aantal door Sathiko Sath Nederland gestelde kwaliteitseisen. De LAS kwam hieruit als beste naar voren. 
Ook belangrijk was dat de LAS geen toelatingstest eiste voor onze 6-jarige starters, zoals alle privé scholen doen, maar bereid was hun vooruitgang over de eerste 3 jaar te beoordelen. Onze 6 à 7-jarige bergkinderen zouden zeker zakken voor die toelatingstest. In de praktijk blijkt dat de meeste kinderen na 3 jaar hun achterstand t.o.v. de stadskinderen veelal volledig hebben ingehaald.

Men kan als buitenlandse instantie wel een eigen school opzetten, maar het is niet mogelijk om eigenaar van die school te zijn. Ook vereist het opzetten en runnen van een eigen school een grote inspanning en veel financiën, die de ambities van Sathiko Sath te boven gingen en gaan.

Het basis onderwijs bestaat uit: Primary Education (klas 1 t/m 5), Lower Secundary Education (klas 6, 7 en 8) en Secondary Education (klas 9 en 10). 
Daarna volgt voor de beste leerlingen het Higher Secundary Education (klas 11 en 12), dat toegang geeft tot de universiteit.
De meeste leerlingen gaan na klas 10 naar het 
CTEVT (Council  for Technical Education and Vocational Training), met een duur van 2 tot 4 jaar.
Overigens is er enkele jaren geleden een formele leerplicht tot 18 jaar ingevoerd.

Vanaf de oprichting ondersteunde Sathiko Sath het onderwijs tot en met klas 10. De leerlingen zijn dan rond 16 jaar. Gaandeweg kwam het inzicht dat het opleidingsniveau van klas 10 nog niet voldoende kansen op goede banen biedt op de arbeidsmarkt. Daarom ondersteunt Sathiko Sath inmiddels al een aantal jaren ook het Higher Secundary Education (HSE) als ook het middelbaar beroepsonderwijs CTEVT (Council  for Technical Education and Vocational Training). Onze leerlingen mogen naar het HSE (klas 11 en 12) bij zeer goede scores bij het eindexamen na klas 10, of naar TVET van 2 à 4 jaar bij lagere scores. Voorwaarde voor financiële ondersteuning is in beide gevallen dat het testadvies van de Nepal Youth Foundation wordt gevolgd.

Dit is niet het geval. De resultaten moeten ‘excellent’ zijn voor toelating tot klas 11. Wel is een vervolgopleiding in het beroepsonderwijs mogelijk via Sathiko Sath. 
Uit de Sathiko Sath richtlijnen WWT van november 2020:
In case of excellent results at the SEE (Secundary Education Examination) at the end of grade 10, the student can continue with class 11-12 (in Nepal also called +2). Excellent means the SEE results are A+ or A, maybe B+ if the advice of the primary school is positive and if the tests of the Nepal Youth Foundation prove enough intellectual capacities and motivation. Students preparing for the HSEB certificate in class 11 and 12 can continue to live in the hostel at Sathiko Sath costs.

Aan eind van klas 8 wordt er een, regionaal georganiseerd, Grade 8 Basic Level Examination (BLE) afgenomen.
Aan het eind van klas 10 volgt het SEE examen (Secundary Education Examination); bij slagen is globaal het HAVO niveau bereikt.
Aan het eind van klas 12 volgt het HSEB (Higher Secundary Education Board) examen met certificaat. Dit is globaal te vergelijken met het VWO niveau. Hiermee heb je toegang tot de universiteit en elk ander vervolgonderwijs.
CTEVT examen na afloop van een CTEVT (Council  for Technical Education and Vocational Training) opleiding. Dat is globaal te vergelijken met MBO of HBO niveau, afhankelijk van de lengte van de studie en de kwaliteit van de gekozen school.

Mensen met een beroepsopleiding hebben een grotere kans op werk in Nepal zelf. Academici emigreren vaak omdat er niet genoeg werk voor ze is in eigen land, en vaak ook omdat de salarissen voor academici in Nepal erg laag zijn.
Wij hopen echt dat onze kinderen een bijdrage kunnen gaan leveren aan de ontwikkeling van hun eigen land en hun dorpsgemeenschappen in het bijzonder.

Bij de start van Sathiko Sath werd een groep kinderen uit hun bergomgeving naar Kathmandu gehaald. Het toenmalige bestuur van Sathiko Sath Nederland alsmede het Nepalese bestuur had er geen goed gevoel bij om deze kinderen in het grootschalige boarding house van de Little Angels’ School te plaatsen.
Het uithuisplaatsen van de 6 of 7-jarige kinderen vond men al genoeg impact hebben. Een eigen hostel kon veiligheid en geborgenheid bieden, een familiegevoel geven, bijdragen in de opvoeding en gaf kans om meer aandacht aan huiswerkbegeleiding te geven. Het is goed hierbij te bedenken dat een aantal kinderen geen Nepalese taal sprak (alleen bv Sherpa taal), nog nooit een auto had gezien en andere soortgelijke achterstanden t.o.v. stadskinderen had opgelopen.

De wet staat geen gemengde hostels toe in geval van kinderen in de tiener leeftijd.

Het CBF-keurmerk (Centraal Bureau Fondsenwerving) is het keurmerk van de toezichthouder goede doelen. Wij hebben ons hierbij niet aangesloten, omdat wij als kleine organisatie het idee hebben dat onze Vrienden – die ons kennen – niet snel zullen ‘kicken’ op een keurmerk. Ook vermoeden wij dat het voor andere geïnteresseerden niet veel uitmaakt of we zijn aangesloten bij het CBF. Verder zijn er kosten aan verbonden, die wij het (momenteel) niet waard vinden.

De inkomsten van Sathiko Sath komen volledig van donaties van bedrijven, instellingen en serviceclubs, en van particulieren. Onder de bedrijven en instellingen hebben we enkele grotere donateurs, waarvoor we zeer dankbaar zijn. Maar het maakt ons wel afhankelijk. Daarom streven wij naar meer particuliere donateurs, die ons voor langere tijd willen steunen.

Een Nepalese accountant controleert jaarlijks alle inkomsten en uitgaven van de stichting in Nepal. In Nederland hebben wij een administratiekantoor ingeschakeld dat meekijkt in onze cijfers, ons adviseert en een jaarrekening opmaakt.

Stichting Sathiko Sath is officieel op 4 maart 2009 opgericht. Voorafgaand is ruim een jaar onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor onderwijs en onderdak.

De Stichting is opgericht door twee reisbegeleiders van HT Wandelreizen te weten Hilde Noë en Frans van Meerwijk, in overleg met enkele lokale gidsen met wie zij trekkingen verzorgden. Zij zijn gesteund door enthousiaste medereizigers.
Zie ook Historie.
Wij kennen één vergelijkbare Nederlandse stichting die actief is in de omgeving van Kathmandu. Deze stichting exploiteert een eigen school. Ze zijn niet geïnteresseerd in samenwerking met Sathiko Sath. Wij maken regelmatig gebruik van de services van de Nepal Youth Foundation voor testen en psychologische adviezen. Deze organisatie is een in de VS gevestigde non-profitorganisatie. Ze runnen onder meer ook een beroepsopleiding in Kirtipur. NB: Er zijn diverse Nederlandse stichtingen, die actief zijn met het bouwen van scholen in Nepal, maar die zich niet bezig houden met het onderwijs zelf. Wij kennen deze onder andere via de Nederlandse stichting ‘Nepal Federatie Nederland’ (NFN), waar Sathiko Sath ook lid van is.
Meer samenwerken.

Ons eerste streven is meer kinderen toe te laten tot ons scholingsprogramma. Voorwaarde hiervoor is wel dat we meer inkomsten kunnen verwerven. Andere initiatieven zijn het langer en beter begeleiden van onze schoolverlaters (alumni). Een separaat programma is het TTT (Training The Teachers) initiatief dat beoogt dorpsonderwijzers (en hun schoolkinderen) te professionaliseren in de Engelse taal.

Wij noemen onze leerlingen, die klas 10 hebben afgerond ‘alumni’, soms ook wel ‘graduates’. De meesten van hen verlaten namelijk op dat moment het hostel om hun vervolgopleiding op een elders verder weg gelegen locatie te doen. Een uitzondering vormen (meestal) de leerlingen die klas 11 en 12 op de LAC volgen. Ter voorbereiding op het leven na klas 10 worden alle examenkandidaten van dat jaar op kosten van Sathiko Sath door de Nepal Youth Foundation getest op hun interesses en geschiktheid voor bepaalde vervolgopleidingen. Het testrapport wordt uitgebreid met henzelf en hun ouders besproken.
Na klas 12 is er weer een testmoment, waaruit een advies volgt over geschiktheid voor eventuele vervolgstudies. Overigens worden vervolgstudies na klas 12 niet door Sathiko Sath ondersteund.
Momenteel zijn we aan het onderzoeken of en hoe we de alumni verder kunnen begeleiden, ook na afronding van hun door Sathiko Sath gesponsorde studieloopbaan.

Sathiko Sath heeft geen actief programma in de bergdorpen, maar indirect profiteren de dorpen wel degelijk van het onderwijs dat de kinderen volgen. Ten eerste is uit onderzoek bekend dat wanneer 1 kind in een gezin ondersteund wordt, het hele gezin daarvan profiteert.
Daarnaast is in 2019 is door Sathiko Sath een initiatief gestart waar de bergdorpen van kunnen profiteren, te weten Teaching The Kids (TTK). Bij een andere vraag wordt dit initiatief uitgelegd.

Teaching The Kids. Dit Sathiko Sath initiatief verplicht onze kinderen om, na afronding van klas 10, twee maanden terug te gaan naar hun dorp/regio, om in de lokale-school les te geven aan hun dorpsgenoten. Op deze manier kunnen ze iets terug doen voor hun gemeenschap en ontdekken ze ook hoe goed ze zijn opgeleid aan hun privéschool in Kathmandu. Het zorgt ook voor een duidelijke groei in zelfvertrouwen. Na afronding van klas 12 wordt TTK nogmaals op vrijwillige basis georganiseerd.

Vanaf de oprichting van Sathiko Sath in maart 2009 tot het meetmoment zomer 2021 zijn de volgende resultaten behaald:

 • Sathiko Sath heeft 67 kinderen onderwijs aangeboden; dit komt overeen met 566 schooljaren aan opleiding.
 • Aantal afstudeerders: 29 SkS kids behaalden hun SEE examen (eindexamen klas 10); 16 van hen behaalden +2 examen (+2 HSEB certificate); 1 behaalde een TVET examen; 8 leerlingen zijn nog bezig met een studie na klas 10.
 • Aantal leerlingen met een baan: 12 SkS leerlingen hebben een baan.
 • Aantal leerlingen, die na hun opleiding terug gingen naar hun dorp/regio: 1 ging terug (Lakpah Sherpa), maar kwam na 1 jaar terug voor +2 opleiding (klas 11 en 12).
 • TTK: is gestart in 2018; toen gaven 2 kids les in hun dorp in kader TTK pilot. In 2019 gaven 11 kids 2 maanden les op hun dorpsschool. In 2020 en 2021 geen TTK vanwege corona.
 • Door toedoen van SKS gecreëerde banen: voor hostel personeel globaal 5 man/vrouw gedurende 11 jaar, d.w.z. 55 manjaren werk. Daarnaast:  inhuur van psychologen van de Nepal Youth Foundation voor testen en andere begeleiding van onze kinderen en inhuur bijlesleraar gedurende 2 tot 4 maanden per jaar.

Bij diverse bedragen laten we zien wat we er mee kunnen doen. Bij donatie is er geen directe toewijzing aan een onderwerp, maar wanneer u aan geeft uw donatie te willen labelen, dan wordt daar rekening mee gehouden.

 • € 8 een kind een maand schoolboeken en uniform
 • € 12 een maand lang bijlessen aan 6 kinderen
 • € 25 een kind een maand lang eten en drinken in ons hostel
 • € 60 een kind een maand lang onderwijs op de Little Angels’ School met alle bijkomende schoolkosten zoals boeken, uniform, lunchkosten en dergelijke
 • € 120 een kind 2 maanden lang onderwijs op de Little Angels’ School met alle bijkomende schoolkosten zoals boeken, uniform, lunchkosten en dergelijke
 • € 240 een jaar lang internet in huis
 • € 300 een kind een jaar lang eten en drinken in ons hostel
 • € 700 medische onkosten
 • € 750 een kind een jaar lang onderwijs op de Little Angels’ School
 • € 800 een kind een half jaar lang onderwijs plus kost en inwoning in ons hostel
 • € 1.600 een kind een jaar lang onderwijs plus kost en inwoning in ons hostel
 • € 8.000 vijf kinderen een jaar lang onderwijs plus kost en inwoning in ons hostel of 1 kind 5 jaar lang

Korte versie (2 minuten)

lange versie (13 minuten)

Virtuele wandelreis naar Kathmandu

Hoe dat kan?

In de periode van zaterdag 24 augustus tot en met uiterlijk vrijdag 20 september 2024 wandel je zoveel mogelijk. Het maakt niet uit waar of hoe (met je wandelclubje, bij het uitlaten van de hond, op de golfbaan, in je eentje).
Je registreert op jouw eigen wijze de gelopen kilometers. Uiteraard mag je ook fietsen of hardlopen om (kilo)meters te maken.
Elke week, op vrijdag, geef je het aantal kilometers dat je in die week hebt gemaakt door via ons gmailadres. Dat doen alle andere deelnemers ook. Alle afstanden worden bij elkaar opgeteld door ons en bekend gemaakt via een gezamenlijke whatsapp-groep. Zo kun je zien welke afstand er met z’n allen is afgelegd en zo loop je samen naar Nepal. Hoe meer kilometers je maakt en hoe meer deelnemers er zijn des te sneller we aankomen in Kathmandu.
Je krijgt per week informatie over wat je onderweg zou hebben gezien als je de weg in het echt zou hebben afgelegd.

Wat betekent dit voor Sathiko Sath?

De fysieke uitdaging is om samen met alle andere wandelaars virtueel de afstand naar Kathmandu af te leggen. Maar dat is niet de enige uitdaging. Iedere deelnemer verzamelt namelijk om zich heen een groepje sponsoren dat geld doneert aan Sathiko Sath voor elke door hem/haar gelopen kilometer. Elke sponsor bepaalt zelf tevoren het bedrag dat hij/zij per kilometer wil schenken. De wandelaar houdt het aantal afgelegde kilometers bij en geeft dit zelf aan het eind van de reis door aan de sponsor. Per deelnemer wordt minimaal minimaal een bedrag van €100 gevraagd. Je kunt een eigen ‘geef-pagina’ binnen het Sathiko Sath account van Geef.nl aanmaken. Dan kan elke sponsor het eindbedrag gemakkelijk zelf daarnaar overmaken en hoef jij geen administratie bij te houden.
Als je dit niet wil dan maak je na afloop van de tocht zelf het bedrag over op banknummer van Sathiko Sath NL12 RABO 0110 4606 26 t.n.v. SathikoSath onder vermelding van ‘virtuele wandelreis’.

Taxiroute vanaf Hotel Holy Himalaya naar hostel.

De taxi moetstoppen na de steile afdaling bij de bocht naar rechts. Dan rechtsaf slaan het straatje in en 2e weggetje links nemen. Loopt flink omlaag. Aan einde voor de weg naar rechts draait is het hostel.Het mobiele telefoonnumer van Ratna is: +98 41416358. Bel hem op wanneer je naar het hostel wilt reizen.

Registratie sponsorbijdrage

Vul 2x het formulier in wanneer je aan 2 challenges deelneemt.

Trekking naar het Tibetaanse plateau, de Mustangtrek

Van de 4 sponsorreizen is dit de enige reis waarbij de focus ligt op een gebied ten noorden van de Himalaya. Woorden schieten echt te kort om de landschappen van Mustang te kunnen beschrijven. Tot 1992 was Mustang een afgesloten gebied waardoor de lokale cultuur, gebaseerd op het Tibetaans boeddhisme, relatief goed bewaard is gebleven. De kleding, de gewoonten en zelfs de taal is geheel volgens Tibetaanse traditie. We zullen een aantal zeer opvallende en/of merkwaardige plaatsen bezoeken.

Een bemoeilijkende factor de laatste jaren is de weg die met behulp van de Chinezen is aangelegd van Pokhara tot aan de Chinese grens waardoor soms delen van de vroegere trekking onaantrekkelijk zijn geworden. We lossen dit op door in het begin een deel per jeep te reizen en daar waar het mooi wordt pas te gaan lopen. We reizen van Kathmandu naar Pokhara per bus en we vliegen daarna naar Jomosom waardoor je een vermoeiende 12 uur durende rit vermijdt.

In Jomosom stappen we in een privé jeep die ons in Kagbeni brengt. In dit eerste echt Tibetaanse stadje maken we kennis met de gebruikelijke architectuur en we kunnen er een mooi en interessant klooster bekijken. Je ziet nu de machtige witte pieken van Annapurna en de Dhaulagiri van de noordkant. De volgende dag rijden we naar het dorpje Samar. Nu valt je echt goed het verschil in vegetatie op: hier groeit nauwelijks meer iets anders dan een stekelig struikje.

De eerste dag volg je een pad dat je in een gigantische scheur in de aarde brengt. Op het diepste punt voel je je opgenomen in de schoot van moeder aarde. Juist op dit punt bezoeken we een zeer bijzondere en zeer heilige meditatiegrot waar de grote Guru Rinpoche een tijdje heeft doorgebracht. Het vervolg van de trek brengt je langs de onwerkelijke rode rotswanden van Dakmar en over een paar kleinere passen naar Lo Manthang. Dit is de met 6 meter hoge muren omgeven oude hoofdstad van het koninkrijk Mustang. Heerlijk om door de steegjes te dwalen en kloosters te bezoeken. Je kunt je hier echt in Tibet wanen.

Na Lo Manthang volgen we het pad weer zuidwaarts maar dan aan de andere kant van de vallei, die heel anders is. Luri Gompa is nog zo’n uiterst bijzondere plek die we bezoeken. Een rotsklooster omgeven door puntige door de wind gevormde zandstenen rotsformaties. Over passen bereiken we dorpjes als Tangye en Tetang, waar de tijd echt stil heeft gestaan. Via het hindoe en boeddhistische heiligdom van Muktinath en het Bön boeddhistische Lupra klooster lopen we weer terug naar Jomosom.

Ook op deze reis is er aan het eind de mogelijkheid om het Sathikosath huis te bezoeken. Overnachtingen in lodges en 1 keer in een tent. Bij meer dan 8 deelnemers gaat er een Nederlandse reisleider mee.

Numbur Trekking, een klassieke trek aan de groene zuidkant van de Himalaya

Na de belangrijkste bezienswaardigheden van Kathmandu te hebben bewonderd reizen we per bus naar het dorp Shivalaya dat ligt aan het begin van de oude trail naar de Mt. Everest. Een eerste flinke klim brengt je in Deurali, een pas op ongeveer 2700 meter, waar we in een lodge kunnen slapen. De dagen daarop lopen we langs verschillende kleine nederzettingen, eerst over de kam van de berg met mooie uitzichten en langs een kaasfabriekje (de Zwitsers hebben hier ontwikkelingswerk gedaan). Vervolgens dalen we af in de vallei van de Likhu Khola (khola is rivier).

Voorbij Lhakeshewar duiken we de wildernis in, hier zijn geen menselijke nederzettingen meer. Aan het eind van de vallei zijn er bergen tussen 6500 en 7000 meter hoog. Met die witglinsterende pieken biedt dit tijdens de wandelingen een fantastische achtergrond.

Vanaf Ngey Kharkha (kharkha is yakweidegrond) stijgen we naar het hoogste punt op deze reis: een pas op 4880 meter hoogte. Hier ben je heel dicht bij de imposante Numbur. Dit is het gedeelte van de trek dat je door het hooggebergte voert. Fantastische uitzichten rondom en bijzonder weinig drukte om je heen; geen toeristen en ook geen lokale bewoners. 

Dan volgt er nog een pas, iets lager maar niet minder spectaculair. Het laatste deel van deze trektocht is de afdaling naar de Khimti Khola en vrij plotseling ben je weer in de bewoonde wereld. Door terrasakkers en kleine dorpjes, hier en daar versierd met een manimuur en/of gebedsvlaggen of een Boeddhabeeld lopen we terug naar Shivalaya. Terug in Kathmandu nemen we even de tijd om langs het Sathiko Sath huis te gaan om te zien hoe de kinderen gehuisvest zijn en om kennis te maken met Ratna en Reba, de gastouders van het huis.

Cultuur en korte Khopra Danda Trekking

Naast de culturele hoogtepunten in de fascinerende hoofdstad van Nepal, Kathmandu, is dit een reis waarbij je in relatief korte tijd een buitengewone Himalaya ervaring kunt op doen. Met 4 dagen lopen bereik je een fenomenaal uitzichtpunt op 3600 meter: Khopra.

Vanuit Khopra kun je nog verder stijgen tot een hoogte van 4600 meter bij het Khaire Tal (Tal is meertje). Hier ben je slechts 5 km verwijderd van de 7219 meter hoge Annapurna South, 12 km van de 8091 m hoge Annapurna 1 en 35 km van de 8167 m hoge Dhaulagiri 1. Daartussen kijk je naar beneden in het diepste dal van de wereld, 6000 meter hoogteverschil tussen dalbodem en pieken! Dit is zonder twijfel één van de meest indrukwekkende en gemakkelijk bereikbare uitzichtpunten in de Himalaya.

De trek leidt je over de zuidflanken van de Annapurnaketen en neemt je mee door het land van de Gurung, een stam die zijn oorsprong vindt in de hoogvlaktes van Qinhai, ten noorden van Tibet. Voor een groot deel loop je door prachtig groene bossen, deels ook zul je in de kleine dorpjes veel kunnen meekrijgen van het gewone Nepalese bergleven.

Na terugkomst in Pokhara reizen we naar het zuiden, het laaggelegen, het vlakke deel van Nepal, de Terai, wat totaal iets anders is. Hier ligt het Chitwan National Park. Vanuit de idealistische Sapana Lodge verkennen we dit eerste Nationale Park in Nepal te voet, in een kano of met een jeep en steeds begeleid door ervaren natuurgidsen. Op een olifant rijden doen we niet meer omdat dat toch wel gepaard gaat met ernstige dierenmishandeling.  We kunnen veel soorten wild aantreffen zoals verschillende soorten apen en herten, maar ook de bijzondere 1-hoornige neushoorn, de lippenbeer en de tijger.

In Lumbini, de geboorteplaats van Boeddha, nemen we een dag de tijd om de heilige plaatsen, tempels en kloosters te bezoeken. De volgende dag vliegen we terug naar Kathmandu waar we nog tijd hebben om het Sathiko Sath huis te bezoeken. Overnachtingen in hotelletjes en lodges.

Culturele rondreis door Nepal

Op deze reis kun je zonder je al te veel te hoeven inspannen kennismaken met de vele prachtige kanten die Nepal heeft. Natuurlijk is er ruimte om de vele beroemde bekende (en minder bekende) plekken in de hoofdstad Kathmandu te bekijken. Daaronder vallen de indrukwekkende grote boeddhistische Stupa’s van Bouddha en Swayambunath en het belangrijke hindoetempelcomplex Pashupatinath. In de Kathmanduvallei is er nog veel meer te zien zoals de andere koningssteden Patan en Baktapur met ieder een sfeervol eigen “Durbar Square”. 

Direct buiten de stad maar, nog wel in de vallei, maken we prachtige wandelingen waarbij je iets meer kunt ervaren van hoe men leeft op het “platteland”, maar waar je ook een uitzicht op de Himalaya mag verwachten (bij helder weer). Na deze kennismaking met Nepal rijden we het land in naar Pokhara.  Hier krijg je een betoverend zicht op het grootste deel van de Annapurna keten en er is genoeg te doen: massage, yoga, meditatie, bootje varen op het Fewa meer of een tochtje lopen naar Sarangkot, voor elk wat wils.

Via het historische stadje Tansen rijden we nu naar het zuiden, naar het vlakke en lage deel van Nepal, de Terai. Na een bezoek aan de geboorteplaats van Boeddha, Lumbini, met z’n vele tempels,  kloosters en heilige plekken, komen we aan bij de Sapana Lodge. Dat is een echte ecolodge op basis van idealistische doelstellingen van waaruit we excursies kunnen maken in het Chitwan Nationale Park.

Omdat dit vroeger jachtterrein was van de koninklijke familie heeft men erop toegezien dat de wildstand goed op peil bleef. Daarom kun je hier o.a. tijgers, neushoorns, olifanten, lippenberen, krokodillen en verschillende soorten apen en herten aantreffen. Tot slot rijden we terug naar Kathmandu. Daar zul je nog wat vrije tijd hebben, maar ook tijd om het Sathikosath huis te bezoeken, zodat je met eigen ogen kunt zien hoe de stichting werkt en wat de resultaten zijn.

Wat Sathiko Sath kan doen voor een bedrag van ….

Aanmelden nieuwsbrief

Sathiko Sath, dat staat voor: “Vrienden helpen Vrienden”.

Ons logo is afkomstig uit het oude Boeddhistische verhaal over de vier vrienden, dat overal in de Himalaya verteld en uitgebeeld wordt. De olifant, de aap, de haas en de vogel kunnen in hun eentje niets bereiken; ze moeten samenwerken om te slagen. De vogel laat het zaadje op de grond vallen, de haas bedekt het met aarde, de aap bemest het en de olifant geeft het water, tot het is uitgegroeid tot een prachtige boom. En dan kunnen ze, door op elkaars schouders te gaan staan, er de vruchten van plukken.