FAQ

Frequently Asked Questions

1. Waarom een stichting in Nepal?

Vaak hoor je zeggen “Ben je eenmaal in Nepal geweest, dan laat dit land je niet meer los”. De schitterende natuur, de innemende Nepali en hun enthousiasme om verbeteringen te realiseren, de fascinerende cultuur, dit land steelt je hart en maakt dat je iets wilt terugdoen. Dat geldt voor de oprichters, die als reisbegeleiders voor een trekkingsorganisatie in Nepal actief waren. En dat geldt voor de huidige bestuursleden, die allen meermaals Nepal bezocht hebben.

2. Is Nepal een arm land?

De Statistic Times van februari 2020 rapporteert dat Nepal op plaats 28 van de armste landen op de wereld staat met een gemiddeld inkomen van 1048 US$ per jaar. In koopkracht staat Nepal op plaats 30 met 3318 US$. In Azië zijn alleen Afghanistan en Jemen armer.
In 2020 leefde 25% van de ruim 30 miljoen inwoners onder de armoedegrens*. Circa 10 miljoen inwoners wonen in Kathmandu en de andere grote steden. Resteert 20 miljoen, deze inwoners wonen in het laagland en in de bergen, waar de armoede het groots is.
* Onder armoedegrens wordt verstaan het inkomen dat iemand nodig heeft om te voorzien in de basis levensbehoeften.

3. Waarom kiezen wij voor kinderen uit bergdorpen?

Sathiko Sath is ervan overtuigd dat onderwijs het meest krachtige ‘wapen’ is om tot structurele verbetering te komen. Daarom richten wij ons op kinderen.
Nepal kent een zeer ongelijke verdeling van de welvaart tussen de berggebieden en de stedelijke gebieden. Uitgedrukt in geld is de welvaart in de stedelijke gebieden gemiddeld 5 keer zo hoog als in de bergen. Daarnaast is er ook een gigantische kloof tussen rijk (wonend in en rond de stad) en arm. De arme bergbewoners zijn bijna volledig werkzaam in de agrarische sector. Het boerenbestaan is hard en uitzichtloos. Men is nauwelijks bekend met nieuwe landbouwmethoden, de kwaliteit van het onderwijs in de bergen is laag en het percentage analfabetisme onder de boeren is hoog.
Door onze bergwandelachtergrond zijn we juist met hen geconfronteerd.

4. Hoe weet je dat de kinderen uit echt arme gezinnen komen?

Sinds een jaar of vijf worden de nieuwe kandidaat kinderen voorgesteld door leden van onze Parents Advisory Board (soort ouderraad), waarbij een belangrijk criterium is dat het betreffende kind daadwerkelijk uit een arm gezin komt. Voordat ze definitief worden toegelaten gaan 1 of 2 leden van onze SSN Executive Committee ter plekke kijken of de gezinssituatie overeenstemt met de gepresenteerde situatie.

5. Waarom kinderen uit de bergen halen naar een school in Kathmandu?

De kwaliteit van het openbaar onderwijs in de bergdorpen is over het algemeen ver onder de maat en vaak slechts beperkt tot het basisonderwijs. De huidige realiteit in Nepal is nog steeds dat goed onderwijs alleen beschikbaar is in de grotere steden, en dan nog voornamelijk op ‘private schools’.
Sathiko Sath wil de armoedespiraal doorbreken door de kinderen goed/uitstekend onderwijs te bieden en daardoor zijn we aangewezen op die grote steden, waarbij Kathmandu het beste aanbod heeft. Een ander voordeel van Kathmandu is ook dat veel van onze ouders daar regelmatig zijn of zelfs een kamer hebben, met name als ze werken in de bergsport en toerisme sector.
Een bijkomend punt is dat er voor de ouders vele redenen zijn om hun in de bergen thuiswonende kinderen niet of slechts af en toe naar school te laten gaan; bijvoorbeeld vanwege de kou in de winter, om te werken op het land, te helpen in de huishouding of te zorgen voor kleinere broertjes en zusjes.

6. Hoe worden kinderen geselecteerd?

Het Sathiko Sath bestuur bekijkt elk najaar de financiële situatie van de stichting. Dan wordt besloten hoeveel kinderen het Nepalees bestuur mag werven. De belangrijkste selectiecriteria zijn: het kind moet afkomstig zijn uit een kansarm gezin uit een bergdorp én er mag niet meer dan één kind per gezin aan het Sathiko Sath programma deelnemen. Tevens streven wij naar een gelijk aantal meisjes en jongens en een globaal gelijk aantal kinderen per etnische groep die in het hostel wonen.
Met deze opdracht gaan leden van onze Parents Advisory Board (de ouderraad) op zoek naar kandidaten. Voordat ze definitief worden toegelaten gaan 1 of 2 leden van onze SSN Executive Committee ter plekke kijken of de gezinssituatie overeenstemt met de gepresenteerde situatie. Als er teveel geschikte kandidaten zijn, wordt er geloot.

7. Waarom maar één kind per gezin?

Door dit criterium bereiken we meer gezinnen, die daardoor een kans krijgen dat een van hun kinderen een goede opleiding krijgt.
Uit onderzoek is bekend dat ook wanneer slechts één kind van een gezin ondersteund wordt, het hele gezin daarvan profiteert. Dit komt onder meer door de nieuwverworven kennis ingebracht door het kind, de betrokkenheid bij de het hostel en de opvoedkundige principes aldaar en de ruimere blik op de wereld door jaarlijkse bijeenkomsten in Kathmandu. Daarnaast kan een betere situatie voor een gezin ook een positief effect hebben op de gemeenschap waartoe het gezin behoort.

8. Wat kost 1 kind 1 jaar naar school / onderdak ?

In het laatste schooljaar – van mei 2019 tot mei 2020 – bedroeg het schoolgeld (inclusief boeken e.d.) per kind ca. € 650,- en het onderdak en begeleiding ca. € 1.000,-.

9. Hoe worden de ouders bij de ontwikkeling van hun kind betrokken?

Huisvader Ratna heeft enkele keren per jaar contact met de ouders o.a. over de vorderingen van hun kind, en vaker als de situatie van het kind daartoe aanleiding geeft (bijv. ziekte, heimwee, slechte resultaten, misdragingen). Ook dragen zij hun jaarlijkse lidmaatschapskosten voor Sathiko Sath aan hem af, evenals de bijdragen voor vervolgonderwijs na klas 10. Dit zijn symbolische bedragen afgemeten naar de draagkracht van de ouders, waarmee we willen bereiken dat de ouders verantwoordelijkheid dragen voor de opleiding van hun kinderen en ook betrokkenheid voelen bij Sathiko Sath.

10. Hoe worden de ouders bij Sathiko Sath betrokken?

Alle ouders zijn verplicht lid van Sathiko Sath Nepal en betalen een jaarlijkse contributie aan de stichting. Dit zijn symbolische bedragen afgemeten naar de draagkracht van de ouders, waarmee we willen bereiken dat de ouders ook betrokkenheid voelen bij Sathiko Sath en verantwoordelijkheid dragen voor de opleiding van hun kinderen.
Elk jaar wordt een Annual General Meeting (AGM) georganiseerd in de omgeving van Kathmandu voor alle ouders. Dit is een feestelijke bijeenkomst met diverse speeches door betrokkenen en zang en dans door de kinderen, plus een gratis maaltijd. De Parents Advisory Board organiseert dit feest. Hierdoor komen de ouders elkaar tegen en leren ze de bestuurders kennen.
Periodiek houdt ‘Uncle’ Ratna de ouders op de hoogte van de vorderingen van hun kind en eventuele bijzonderheden.

11. Waarom de Little Angels’ School (LAS)

Om tot een goede schoolkeuze te komen, werd in 2009 een aantal privéscholen in Kathmandu bezocht en getoetst aan een aantal door Sathiko Sath Nederland gestelde kwaliteitseisen. De LAS kwam hieruit als beste naar voren.
Ook belangrijk was dat de LAS geen toelatingstest eiste voor onze 6-jarige starters, zoals alle privé scholen doen, maar bereid was hun vooruitgang over de eerste 3 jaar te beoordelen. Onze 6 à 7-jarige bergkinderen zouden zeker zakken voor die toelatingstest. In de praktijk blijkt dat de meeste kinderen na 3 jaar hun achterstand t.o.v. de stadskinderen veelal volledig hebben ingehaald.

12. Waarom geen eigen school?

Men kan als buitenlandse instantie wel een eigen school opzetten, maar het is niet mogelijk om eigenaar van die school te zijn. Ook vereist het opzetten en runnen van een eigen school een grote inspanning en veel financiën, die de ambities van Sathiko Sath te boven gingen en gaan.

13. Welk soort onderwijs is er beschikbaar in Nepal?

Het basis onderwijs bestaat uit: Primary Education (klas 1 t/m 5), Lower Secundary Education (klas 6, 7 en 8) en Secondary Education (klas 9 en 10).
Daarna volgt voor de beste leerlingen het Higher Secundary Education (klas 11 en 12), dat toegang geeft tot de universiteit.
De meeste leerlingen gaan na klas 10 naar het Technical and Vocational Education and Training (TVET), met een duur van 2 tot 4 jaar.
Overigens is er enkele jaren geleden een formele leerplicht tot 18 jaar ingevoerd.

14. Welk onderwijs ondersteunt Sathiko Sath?

Vanaf de oprichting ondersteunde Sathiko Sath het onderwijs tot en met klas 10. De leerlingen zijn dan rond 16 jaar. Gaandeweg kwam het inzicht dat het opleidingsniveau van klas 10 nog niet voldoende kansen op goede banen biedt op de arbeidsmarkt. Daarom ondersteunt Sathiko Sath inmiddels al een aantal jaren ook het Higher Secundary Education (HSE) als ook beroepsonderwijs (TVET).
Onze leerlingen mogen naar het HSE (klas 11 en 12) bij zeer goede scores bij het eindexamen na klas 10, of naar TVET van 2 à 4 jaar bij lagere scores. Voorwaarde voor financiële ondersteuning is in beide gevallen dat het testadvies van de Nepal Youth Foundation wordt gevolgd.

15. Mag iedereen met een voldoende van klas 10 naar klas 11 van de Little Angels’ College?

Dit is niet het geval. De resultaten moeten ‘excellent’ zijn voor toelating tot klas 11. Wel is een vervolgopleiding in het beroepsonderwijs mogelijk via Sathiko Sath.
Uit het Sathiko Sath manual van November 2020:
In case of excellent results at the SEE (Secundary Education Examination) at the end of grade 10, the student can continue with class 11-12 (in Nepal also called +2). Excellent means the SEE results are A+ or A, maybe B+ if the advice of the primary school is positive and if the tests of the Nepal Youth Foundation prove enough intellectual capacities and motivation. Students preparing for the HSEB certificate in class 11 and 12 can continue to live in the hostel at Sathiko Sath costs.

16. Welke examens worden afgenomen?

Aan eind van klas 8 wordt er een, regionaal georganiseerd, Grade 8 Basic Level Examination (BLE) afgenomen.
Aan het eind van klas 10 volgt het SEE examen (Secundary Education Examination); bij slagen is globaal het HAVO niveau bereikt.
Aan het eind van klas 12 volgt het HSEB (Higher Secundary Education Board) examen met certificaat. Dit is globaal te vergelijken met het VWO niveau. Hiermee heb je toegang tot de universiteit en elk ander vervolgonderwijs.
TVET examen na afloop van een TVET opleiding. Dat is globaal te vergelijken met MBO of HBO niveau, afhankelijk van de lengte van de studie en de kwaliteit van de gekozen school.

17. Welk voordeel heeft beroepsonderwijs t.o.v. hoger secundair onderwijs?

Mensen met een beroepsopleiding hebben een grotere kans op werk in Nepal zelf. Academici emigreren vaak omdat er niet genoeg werk voor ze is in eigen land, en vaak ook omdat de salarissen voor academici in Nepal erg laag zijn.
Wij hopen echt dat onze kinderen een bijdrage kunnen gaan leveren aan de ontwikkeling van hun eigen land en hun dorpsgemeenschappen in het bijzonder.

18. Waarom een eigen hostel?

Bij de start van Sathiko Sath werd een groep kinderen uit hun bergomgeving naar Kathmandu gehaald. Het toenmalige bestuur van Sathiko Sath Nederland alsmede het Nepalese bestuur had er geen goed gevoel bij om deze kinderen in het grootschalige boarding house van de Little Angels’ School te plaatsen. Het uithuisplaatsen van de 6 of 7-jarige kinderen vond men al genoeg impact hebben. Een eigen hostel kon veiligheid en geborgenheid bieden, een familiegevoel geven, bijdragen in de opvoeding en gaf kans om meer aandacht aan huiswerkbegeleiding te geven. Het is goed hierbij te bedenken dat een aantal kinderen geen Nepalese taal sprak (alleen bv Sherpa taal), nog nooit een auto had gezien en andere soortgelijke achterstanden t.o.v. stadskinderen had opgelopen.

19. Waarom 2 huizen en niet 1 grote?

De wet staat geen gemengde hostels toe in geval van kinderen in de tiener leeftijd.

20. Heeft Sathiko Sath een CBF keurmerk?

Het CBF-keurmerk (Centraal Bureau Fondsenwerving) is het keurmerk van de toezichthouder goede doelen. Wij hebben ons hierbij niet aangesloten, omdat wij als kleine organisatie het idee hebben dat onze Vrienden - die ons kennen - niet snel zullen 'kicken' op een keurmerk. Ook vermoeden wij dat het voor andere geïnteresseerden niet veel uitmaakt of we zijn aangesloten bij het CBF. Verder zijn er kosten aan verbonden, die wij het (momenteel) niet waard vinden.

21. Waaruit bestaan de inkomsten van Sathiko Sath?

De inkomsten van Sathiko Sath komen volledig van donaties van bedrijven, instellingen en serviceclubs, en van particulieren. Onder de bedrijven en instellingen hebben we enkele grotere donateurs, waarvoor we zeer dankbaar zijn. Maar het maakt ons wel afhankelijk. Daarom streven wij naar meer particulieren donateurs, die ons voor langere tijd willen steunen.

22. Wie controleert of het te besteden geld goed terecht komt?

Een Nepalese accountant controleert jaarlijks alle inkomsten en uitgaven van de stichting in Nepal. In Nederland hebben wij een administratiekantoor ingeschakeld dat meekijkt in onze cijfers, ons adviseert en een jaarrekening opmaakt.

23. Hoelang bestaat de stichting al?

Stichting Sathiko Sath is officieel op 4 maart 2009 opgericht. Voorafgaand is ruim een jaar onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor onderwijs en onderdak.

24. Wie heeft de stichting opgericht?

De Stichting is opgericht door twee reisbegeleiders van HT Wandelreizen te weten Hilde Noë en Frans van Meerwijk, in overleg met enkele lokale gidsen met wie zij trekkingen verzorgden. Zij zijn gesteund door enthousiaste medereizigers.

25. Zijn er vergelijkbare stichtingen actief in Kathmandu, waarmee samenwerking denkbaar is?

Wij kennen één vergelijkbare Nederlandse stichting die actief is in de omgeving van Kathmandu. Deze stichting exploiteert een eigen school. Ze zijn niet geïnteresseerd in samenwerking met Sathiko Sath.
Wij maken regelmatig gebruik van de services van de Nepal Youth Foundation voor testen en psychologische adviezen. Deze organisatie is een in de VS gevestigde non-profitorganisatie. Ze runnen onder meer ook een beroepsopleiding in Kirtipur.
NB: Er zijn diverse Nederlandse stichtingen, die actief zijn met het bouwen van scholen in Nepal, maar die zich niet bezig houden met het onderwijs zelf. Wij kennen deze onder andere via de Nederlandse stichting ‘Nepal Federatie Nederland’ (NFN), waar Sathiko Sath ook lid van is.

26. Denkt de stichting nog aan nieuwe initiatieven?

Ons eerste streven is meer kinderen toe te laten tot ons scholingsprogramma. Voorwaarde hiervoor is wel dat we meer inkomsten kunnen verwerven.
Andere initiatieven zijn het langer en beter begeleiden van onze schoolverlaters (alumni). Een separaat programma is het TTT (Training The Teachers) initiatief, dat beoogt dorpsonderwijzers (en hun schoolkinderen) te professionaliseren in de Engelse taal.

27. Wat doet Sathiko Sath voor alumni?

Wij noemen onze leerlingen, die klas 10 hebben afgerond ‘alumni’. De meesten van hen verlaten namelijk op dat moment het hostel om hun vervolgopleiding op een elders verder weg gelegen locatie te doen. Een uitzondering vormen (meestal) de leerlingen die klas 11 en 12 op de LAC volgen.
Ter voorbereiding op het leven na klas 10 worden alle examenkandidaten van dat jaar op kosten van Sathiko Sath door de Nepal Youth Foundation getest op hun interesses en geschiktheid voor bepaalde vervolgopleidingen. Het testrapport wordt uitgebreid met henzelf en hun ouders besproken.
Na klas 12 is er weer een testmoment, waaruit een advies volgt over geschiktheid voor eventuele vervolgstudies. Overigens worden vervolgstudies na klas 12 niet door Sathiko Sath ondersteund.
Momenteel zijn we aan het onderzoeken of en hoe we de alumni verder kunnen begeleiden, ook na afronding van hun door Sathiko Sath gesponsorde studieloopbaan.

28. Wat doet Sathiko Sath voor de bergdorpen?

Sathiko Sath heeft geen actief programma in de bergdorpen, maar indirect profiteren de dorpen wel degelijk van het onderwijs dat de kinderen volgen. Ten eerste is uit onderzoek bekend dat wanneer 1 kind in een gezin ondersteund wordt, het hele gezin daarvan profiteert.
Daarnaast is in 2019 is door Sathiko Sath een initiatief gestart waar de bergdorpen van kunnen profiteren, te weten Teaching The Kids (TTK). Bij een andere vraag wordt dit initiatief uitgelegd.

29. Wat is TTK?

Teaching The Kids. Dit Sathiko Sath initiatief verplicht onze kinderen om, na afronding van klas 10, twee maanden terug te gaan naar hun dorp/regio, om in de lokale-school les te geven aan hun dorpsgenoten. Op deze manier kunnen ze iets terug doen voor hun gemeenschap en ontdekken ze ook hoe goed ze zijn opgeleid aan hun privéschool in Kathmandu. Het zorgt ook voor een duidelijke groei in zelfvertrouwen. Na afronding van klas 12 wordt TTK nogmaals op vrijwillige basis georganiseerd.

30. Welke resultaten heeft Sathiko Sath tot nu toe behaald?

Vanaf de oprichting van Sathiko Sath in maart 2009 tot het meetmoment zomer 2021 zijn de volgende resultaten behaald:

  • Sathiko Sath heeft 67 kinderen onderwijs aangeboden; dit komt overeen met 566 schooljaren aan opleiding.
  • Aantal afstudeerders: 29 SkS kids behaalden hun SEE examen (eindexamen klas 10); 16 van hen behaalden +2 examen (+2 HSEB certificate); 1 behaalde een TVET examen; 8 leerlingen zijn nog bezig met een studie na klas 10.
  • Aantal leerlingen met een baan: 12 SkS leerlingen hebben een baan.
  • Aantal leerlingen, die na hun opleiding terug gingen naar hun dorp/regio: 1 ging terug (Lakpah Sherpa), maar kwam na 1 jaar terug voor +2 opleiding (klas 11 en 12).
  • TTK: is gestart in 2018; toen gaven 2 kids les in hun dorp in kader TTK pilot. In 2019 gaven 11 kids 2 maanden les op hun dorpsschool. In 2020 en 2021 geen TTK vanwege corona.
  • Door toedoen van SKS gecreëerde banen: voor hostel personeel globaal 5 man/vrouw gedurende 11 jaar, d.w.z. 55 manjaren werk. Daarnaast:  inhuur van psychologen van de Nepal Youth Foundation voor testen en andere begeleiding van onze kinderen en inhuur bijlesleraar gedurende 2 tot 4 maanden per jaar.


DONEER EENMALIG

Kies een van de onder het pijltje getoonde bedragen of vul zelf een bedrag in.
(scholing (t/m klas 10) resp. onderdak in het hostel bedraagt voor één kind €630 resp. €1100 per jaar).
Voor elk bedrag onze hartelijke dank!

Bedrag

We gebruiken MailChimp als ons mailing platform. Door hieronder te klikken op Aanmelden, gaat u akkoord met het overdragen van de door u verstrekte gegevens aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp. Eveneens gaat u dan akkoord met onze Privacyverklaring.